Semua film Negara China

720p 6.0

Rusty Blade (Qianli Bu Liu Xing) (2022)

10 Jan 2022

720p 6.0

The Town Of Ghosts (YinYang Zhen Guaitan) (2022)

08 Jan 2022

720p 6.0

Song Ci (Xin Xi Yuan Lu) (2022)

06 Jan 2022

720p 6.0

The Magic Lotus Lantern (TianDi Bao Lian Deng) (2021)

29 Dec 2021

720p 6.0

Demon Doctor House (Demon Medicine Hall) (Monster Hospital) (Yao Yi Guan) (2021)

19 Dec 2021

720p 6.0

Back On The Society (Zai Zhan JiangHu) (2021)

17 Dec 2021

720p 6.0

Beauty Of Tang Men (The Tangs' Creed) (Tang Men: MeiRen JiangHu) (2021)

15 Dec 2021

720p 6.0

Snow Leopard (Secret War) (XueBao Zhi An Zhan Tianji) (2021)

12 Dec 2021

720p 6.0

The Frightening Night On ErLong Lake (ErLong Hu WangShi: Jinghun Ye) (2021)

10 Dec 2021

720p 6.0

The Mermaid: Monster From Sea Prison (Renyu Zhi Hai Lao Wuguai) (2021)

08 Dec 2021

720p 6.0

The Warlord Of The Sea (One Piece) (Great One Piece Ride The Wind And Waves) (Cheng Feng Po Lang) (2021)

04 Dec 2021

720p 6.0

Insect Disaster (Devil In Dune) (Shaqiu Chong Bao) (2021)

03 Dec 2021

720p 6.0

The Legend And Hag Of Shaolin (Hong Xi Guan And Demon Gate Witch) (Hong Xi Guan Zhi Mo Men Yao Nu) (2021)

02 Dec 2021

720p 6.0

Defense Bomb Crisis (Fangxian Bao Dan Weiji) (2021)

24 Nov 2021

720p 6.0

The First Myth: Daji (The Queen) (Feng Shen: Daji) (2021)

23 Nov 2021

720p 6.3

Railway Heroes (Tie Dao Ying Xiong) (2021)

19 Nov 2021

720p 6.0

The Door Lock (Men Suo) (2021)

19 Nov 2021

720p 6.0

LaoShan Taoist (LaoShan DaoShi) (2021)

18 Nov 2021

720p 6.0

Hunting Aliens (Lie Sha Wai Xing Ren) (2021)

15 Nov 2021

720p 6.0

On Her Majesty's-Strange Service (The Miracle Spy) (Qi Men Mi Tan) (2021)

13 Nov 2021

720p 6.0

Charging Out The Prisoner Camp (Chong Chu Zhanfu Ying) (2021)

12 Nov 2021

720p 6.0

The Secret Book Of The Unwinding Ridge (The kiddie Tomb) (Xie Ling Mi Lu) (2021)

10 Nov 2021

720p 6.0

The Vengeance (YinYang Jian) (2021)

08 Nov 2021

720p 7.0

Realm Of Terracotta (Yong Zhi Cheng) (2021)

07 Nov 2021

720p 6.0

The Return Of The Sister In Law (Queen's Return) (Dasao Guilai) (2021)

06 Nov 2021

720p 6.0

Detective Dee And The Red Eye (Di Ren Jie Zhi Hui Gui Chi Mu) (2021)

04 Nov 2021

720p 6.5

Age Of The Legend (Nine Dragon Keys Of The Heroic Age) (YingXiong NianDai Zhi JiuLong Mi Yao) 2021

31 Oct 2021

720p 6.0

Northeast Love Brother (Fall Into Winter) (Love Songs) (When Men Are In Love) (Dongbei Lian Ge) (2021)

29 Oct 2021

720p 6.0

Operation Sniping (Lie Du Zhi Shan Ju XingDong) (2021)

28 Oct 2021

720p 6.0

The Forbidden Depths (The Pirate) (Haidao Wang) (2021)

26 Oct 2021

720p 6.0

Ace BodyGuard (Fast Pursuit Of Ace BodyGuard) (Wangpai BaoBiao Zhi Ji Su Zhuiji) (2021)

24 Oct 2021

720p 6.0

The Sword (Slaughter The Devil: The King’s Journey) (Tu Mo-WangZhe ZhengTu) (2021)

24 Oct 2021

720p 7.0

Knock Knock (Bu Su Lai Ke) (2021)

22 Oct 2021

720p 6.0

Red Boy (The Journey To The West: Demon's Child) (Xiyou Ji Hong Hai Er) (2021)

20 Oct 2021

720p 6.0

Junior Agent (Chuji Tegong) (2021)

19 Oct 2021

720p 6.8

White Snake 2: The Tribulation Of The Green Snake (Bai She 2: Qing She Jie Qi) (2021)

18 Oct 2021

720p 6.0

Zhu BaJie: The Spring Years ( Spring Is Splendid) (Chun Guang Can Lan Zhu Ba Jie) (2021)

17 Oct 2021

720p 6.0

The Curse Of Turandot (Tu Lan Duo: Mo Zhou Yuan Qi) (Turandot) (2021)

15 Oct 2021

720p 6.0

Fight Back To School (2021)

15 Oct 2021

720p 6.0

The Oriential Illusionlist (Xì Fashi) (2021)

14 Oct 2021

720p 6.0

Mystery Of Muye: The Guardian Of The Mountain (The Legend Of Muye: Tomb Seeker Master) (2021)

06 Oct 2021

720p 6.0

Criminal Police (Rogue Heroes) (XingJing BenSe) (2021)

01 Oct 2021

720p 6.0

The Battle At Lake Changjin (Battle Of Chosin Reservior) (Zhang Jin Hu) (2021)

30 Sept 2021

720p 6.0

Shaolin Conquering Demons (Vanquishing The Demons) (Shao Lin Xiang Mo) (2020)

30 Sep 2021

720p 6.0

The Unexpected Man (The Digital Hunter) (2021)

27 Sep 2021

720p 6.0

Journey To The West: The Bhikkhu Land (2021)

26 Sep 2021

720p 6.0

Forensic Medicine Song Ci 2: The Four Deadly Sins (Work In Vain Song Ci) (2021)

23 Sep 2021

720p 6.0

The Hunting Operations (Shou Lie Xing Dong) (2021)

22 Sep 2021

720p 6.5

Destruction Of Opium At Humen (2021)

20 Sep 2021

720p 6.0

Dragon Hunter (Adventure King Of The Western Regions) (Da Maoxian Wang Zhi Xiyu Xun Long) (2020)

20 Sep 2021

720p 6.0

Daily Fantasy (Ri Chang Huan Xiang Zhi Nan) (2021)

19 Sep 2021

720p 6.0

One More Shot (Shen Bing Tegong) (2021)

17 Sep 2021

720p 6.0

IP Man: The Awakening Master (2021)

16 Sep 2021

720p 6.0

Legend Of Deification: King Li Jing (2021)

14 Sep 2021

720p 6.0

Big Talk, God Catcher (Da Hua Shen Bu) (2021)

11 Sep 2021

720p 6.4

The Card Counter (2021)

10 Sep 2021

720p 6.3

Malignant (2021)

10 Sep 2021

720p 6.0

Fighters Life (Fighting Life) ( Bo Ji Ren Sheng) (2021)

09 Sep 2021

720p 6.0

Fist Of Fury: Soul (Jing Wu Men Wu Hun) (2021)

08 Sep 2021

720p 6.5

Restart The Earth (Chong Qi Di Qiu) (2021)

03 Sep 2021

720p 6.0

Break Through: The Line Of Fire (War Zone) (Huo Xian Tu Wei) (Zhan Jing) (2021)

02 Sep 2021

720p 6.0

Journey To The West: Red Boy (Awakened Demon) (Xi You Mo Tong Hong Hai Er) (2021)

01 Sep 2021

720p 6.0

Invisible Alien (2021)

31 Aug 2021

720p 6.5

Mutation On Mars (Mars Anomaly) (Huo Xing Yi Bian) (2021)

27 Aug 2021

720p 6.0

The 13 Needles Of Ghost Detective (The Needle Of GuiMen) (Miao Shou Shen Tan) (2021)

26 Aug 2021

720p 6.5

Dragon Sword:Outlander (The Legend Of YuLongXiu 2: The Boundary Of Warcraft) (2021)

22 Aug 2021

720p 6.5

Water Monster 2: Black Wood Forest (Sea Monster 2: Dark Wood) (Shui Guai 2) (2021)

20 Aug 2021

720p 6.0

Special BodyGuard 4: The Future God Of War LanLi (2021)

18 Aug 2021

720p 6.0

Blood Guard (Bi Xue Jin Yi Wei) (2019)

17 Aug 2021

720p 7.2

Raging Fire (CrossFire) (Nou Fo) (Nu Huo) (2021)

13 Aug 2021

720p 6.0

My Heroic Husband (Lucky Star) (2021)

13 Aug 2021

720p 6.0

Escape Of Shark (Escape From The Shark’s Mouth) (2021)

12 Aug 2021

720p 6.0

Operation Thunder (Ultimate Revenge) (Lei Ting Xing Dong) (2021)

12 Aug 2021

720p 6.5

Unstoppable (Angry Scalper) (2021)

06 Aug 2021

720p 6.0

The Great Dragon Plague (Special Police And Snake Revenge) (2021)

02 Aug 2021

720p 6.8

Upcoming Summer (Midsummer Future) (Summer In The Future) (Sheng Xia Wei Lai) (2021)

30 Jul 2021

720p 6.0

Nowhere To Hide (2021)

25 Jul 2021

720p 6.0

Our New Life (Wo Men De Xin Sheng Huo) (2021)

23 Jul 2021

720p 6.5

The Island Of Snake King (King Serpent Island) (2021)

21 Jul 2021

720p 6.0

Ultimate Code (Zhong Ji Dai Ma) (2021)

16 Jul 2021

720p 6.0

Crazy Tsunami (2021)

16 Jul 2021

720p 7.0

Zhang Qian Of The Great Han (The Legend Of Zhang Qian) (2021)

13 Jul 2021

720p 5.8

Chinese Doctors (Zhong Guo Yi Sheng) (2021)

09 Jul 2021

720p 6.5

Tomb Of The Dragon Coffin: The Wolf King Of Western Xia (The Dragon Tomb: Ancient Legend) (2021)

09 Jul 2021